Ungdomsarbetet leds av kyrkoherde Stina Lindgård

Kontakt

Stina Lindgård

Tfn: 050 382 7524
E-post: stina.lindgard@evl.fi